top
logo


Головна Журнал «Акмеологія в Україні: теорія і практика»
PDF Печать

Українська Академія Акмеологічних Наук та Київський Університет імені Бориса Грінченка розпочали видання з січня 2010 р. науково журналу «Акмеологія в Україні: теорія і практика».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15667-4139Р від 02.10.2009 видано Міністерством юстиції України. Видання наукове. Видається змішаними мовами: українська, російська.

Сфера розповсюдження журналу загальнодержавна.


Зміст журналу спрямований на висвітлення теоретичних досліджень акмеологічної науки, а також на надання практичної допомоги фахівцям різних галузей національного господарства у впровадженні новітніх акмеологічних технологій.

Редакційна рада журналу запрошує спеціалістів до співпраці. Консультації можна отримати через електронну пошту Академії, а також шляхом листування через абонентську скриньку.


«Акмеологія в Україні: теорія і практика» №1 2010 року (150 сторінок)

ЗМІСТ


СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Огнев'юк В.О. Шановні колеги, друзі і читачі!

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ
Пальчевський С.С. Акмеологія – поклик майбутнього.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АКМЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Перевозчиков В.І. Актуальні питання розвитку акмеологічної науки в Україні

ФУНДАМЕНТАЛЬНА АКМЕОЛОГІЯ
Дубасенюк О.А. Фундаментальна акмеологія: засади вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 
Федоров В.Д. Психолінгвістичний ракурс поняття «акмеологія».

ПРАКТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ
Гладкова В.М., Горчакова О.А. Акмеологічні аспекти проектування кар’єри сучасного менеджера.

СОЦІАЛЬНА АКМЕОЛОГІЯ
Архипова С.П. Становлення професіоналізму соціальних працівників з акмеологічних позицій.

СИНЕРГЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ
Вознюк О.В. Акме-синергетичний підхід до формування творчої особистості.

АКМЕОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Семенюк М.П. Акмеологічні технології у підготовці магістра педагогічної освіти.
Чорна І.М. Акмеологічні підходи до аналізу рівня якості профорієнтаційної роботи в сучасній школі.
Полєвіков І.О. Порівняльна характеристика традиційної й особистісно орієнтованої технологій виховання учнів музичної школи.

СЕКТОРАЛЬНІ АСПЕКТИ АКМЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головньова І.В. Особливості мотивацій та соціально-психологічних установок персоналу організації: гендерний аспект.
Сіткар В.І. Особливості сприймання дорослими дитячої субкультури.

АКМЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Калаур С.М. Доцільність використання акмеологічного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ.
Яворська Г.Х. Дефініція понять «дорослість», «зрілість», «соціально-професійна зрілість працівника органів внутрішніх справ».

ПРОБЛЕМИ АКМЕПСИХОЛОГІЇ
Карпенко Н.В. Акмепсихологія: проблема страху в професійному становленні особистості зрілого віку.

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ
Швидкий В.О. Акмеологічні підходи до формування образу Я-професіонала у студентів ВНЗ.

АКМЕОЛОГІЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Сипченко В.І. Про Авторську наукову школу педагогів «Акме».

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ.
Тимчик О.А. Теоретичні та практичні питання вивчення основ акмеології. 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.

ВІДОМОСТІ ПРО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ ТА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

 

bottom

Copyright © | 2009-2013 | Українська Академія Акмеології